Ügyfélszolgálat (munkanapokon 9.00 - 15.00): +36 70 39 21 989

Vásárlási szerződés

Honlapunk használatakor Ön – mint felhasználó – elfogadja az alábbi általános üzleti feltételeket. Ajánlattevő a Varga Cseppek Kft. (Cg. 02-09-068370, adószám: 12928714-2-02, a továbbiakban, mint ajánlattevő). A Varga Cseppek Kft. felel az internetes oldal működtetéséért, rendszeres karbantartásáért, a korrekt internetes kereskedelemért.

Az ügyfél és az ajánlattevő között szerződés jön létre. Az ügyfél az ajánlattevő által üzemeltetett www.vargacseppek.hu webáruházban megrendeli a felkínált termékeket. Az ajánlattevő a megrendelés elküldése után, az ügyfél által kiválasztott fizetési móddal történt kifizetés ellenében, postai úton, vagy futárcéggel kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut. A felkínált termék szállításáról szóló szerződés az ajánlattevőnél tényszerű megfelelés esetén létrejön anélkül, hogy az ajánlattevő a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna, egyben az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. Az ajánlattevő az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról az ügyfél által megadott e-mail címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti. A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és a megrendelt áruk kifizetésének tényével jön létre.

Elállási feltételek

Az ügyfél az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül visszaküldheti (visszapostázási cím: Varga Cseppek Kft. 7633 Pécs, Szigeti út 85.) a szerződés tárgyát képező árut az ajánlattevőnek, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: feltétel, hogy az áru ne legyen, sérült, használt vagy megkezdett állapotban, továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen. Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése egy a vételár visszatérítési igényt kifejező rövid kísérőlevéllel. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, az ajánlattevő a már kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

Ellenérték

Az ügyfél az ajánlattevő által közölt árat (ellenértéket) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában a weboldalon szereplő árak az irányadóak. Fizetni bankkártyával, postai utánvéttel vagy banki átutalással lehet. Visszaküldés esetén az ajánlattevő kizárólag a termék árát téríti vissza. A hibás szállítás ez alól természetesen kivételt képez. A megrendelés időpontjában az internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

A kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó, szállítási díj, csomagküldés, vagy utánvétel névvel illetett díj tartalmazza a csomagolás, a postázás költségeit, az egyéb adminisztrációs költségeket, valamint a forgalmi adót. Ennek pontos összegéről az ügyfél a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

Barion bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elektronikus számlázás

E-számla: az ügyfél beleegyezik, hogy az ajánlattevő az ügyfél részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó részével összhangban E-számlát állítson ki, amelyet Email mellékletként, hitelesített Portable Document Format (PDF) file formátumban juttat el részére. Az E-számla kizárólag elektronikusan megjelenített formában érvényes, kiállítását követően papír alapú számla kérésére, arra történő cserére nincs lehetőség.

Általános feltételek

Az ajánlattevő garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Kft. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát csökkentik, vagy kizárják. hiányos szállítás esetén, az ügyfél jelzése alapján az ajánlattevő haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben az ajánlattevő jogában áll a hiányos árut kicserélni, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Abban a nem várt esetben, ha ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljeskörűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni.

Az ajánlattevő és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyfél minőségi kifogásai esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szállítás és a fizetés teljesítési helye az ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Szigeti út 85. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve, a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.

A változtatás joga

Az üzleti feltételeket a www.vargacseppek.hu weboldal üzemeltetője előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megváltoztathatja. Természetesen a folyamatban lévő ügyleteket az esetleges változások nem érintik. Az itt leírtak nem ismerete nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

Védjegyekhez fűződő jogok

A www.vargacseppek.hu a Varga Cseppek Kft. javára bejegyzett domainnév. E jogvédett név illetve kifejezés bármilyen harmadik személy által történő használata a tulajdonos jogait sérti. A tulajdonos a jogait bármilyen módon sértő tevékenységből származó problémája elhárításáért- és a kárenyhítésért kész minden szükséges lépést megtenni.

Szerzői jogvédelem

A www.vargacseppek.hu oldalon megjelent információkat és tartalmakat a Varga Cseppek Kft. birtokolja. Tilos a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az internetes oldalainkról származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése.

A weboldalakon feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, kizárólag a tulajdonos ill. az üzemeltető kifejezett, erre vonatkozó engedélyével lehetséges.

A www.vargacseppek.hu oldalain megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A Varga Cseppek Kft. hozzájárul weboldalainak böngészéséhez, kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból történő – átvételéhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Varga Cseppek Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A fentiektől eltérni csak a Varga Cseppek Kft-vel kötött előzetes írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződött fél jogosult. Amennyiben ezen feltétételeket megsértik, a www.vargacseppek.hu üzemeltetője a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Vásárlói értékelések

A www.vargacseppek.hu webáruházban a vásárlóknak lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. Az értékelés elküldésével az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy értékelését a Varga Cseppek Kft, úgyis mint Adatkezelő a honlapon megjelenítse vagy azt törölje. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt az ügyfél az értékelés elküldésével tudomásul veszi. Az ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A felelősség kizárása

A www.vargacseppek.hu webáruház tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Varga Cseppek Kft. nem felel a honlapon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A felsorolt ismertetők, cikkek, válaszok olvasásakor mindig tartsa szem előtt, hogy ezek kizárólag informális célokat szolgálnak, és nem tekinthetőek hivatalos tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Oldalaink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sértik, a linket haladéktalanul eltávolítja www.vargacseppek.hu oldalról. A Varga Cseppek Kft. az általa használt linkek illetve az azokon keresztül lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldalakon megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért az üzemeltető sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatból, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, és az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Köszönettel vesszük, ha olvasóink észrevételeikkel vagy javaslataikkal hozzájárulnak oldalunk minőségének, információs tartalmának emeléséhez, tartalmi, szakmai, vagy tudományos helyességével kapcsolatban.

Kérjük, abban az esetben, ha bármilyen észrevétele van, küldje el a shop@vargacseppek.hu e-mail címre.

ADATVÉDELEM

A www.vargacseppek.hu webáruház tulajdonosa, a Varga Cseppek Kft. megfelelve az Európai Uniós szabályozásnak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) által megfogalmazott elvárásoknak, valamint a hatályos Magyar jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az érintettek jogainak teljeskörű figyelembevételével biztosítja az általa kezelt személyes adatok védelmét.

Adatvédelmi tájékoztató

A www.vargacseppek.hu oldal megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez, pl. a vásárláshoz azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Célja leggyakrabban a felhasználók egyértelmű azonosítása. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Varga Cseppek Kft. a birtokába került személyes adatokat elkülönítve és titkosítva tárolja, csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja (például megrendelés teljesítése), más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a webáruház alvállalkozójaként működik (pl. Posta, futárszolgálat).  A Varga Cseppek Kft. kijelenti, hogy semmilyen módon nem él vissza a birtokába került adatokkal, azokat nem használja fel kéretlenül még ajánlattételi célokból sem. Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és alkalmas ezen cél elérésére. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK, HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ADATOKAT

Amennyiben webáruházunkat használja, különösen ha megrendelést ad le részünkre, vagy más módon például e-mail-ben, postai úton, telefonon lép kapcsolatba velünk, megőrizhetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk a személyes adatai közül a nevét és a lakcímét, elérhetőségeit különösen vonalas vagy mobil telefonszámát, e-mail címét, valamint a lebonyolított vásárlások adatait.

Az adatok gyűjtésének jogcíme: a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítése, illetve a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése a vásárló részére kiállított számla adattartalmára vonatkozóan. Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

A törzsvásárlói listára, hírlevélre történő feliratkozáskor rögzítésre kerül a feliratkozó neve, e-mail címe, a feliratkozás dátuma és időpontja. Az adatkezelés célja: esetlegesen gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint elérhetőségeink valamelyikén kérheti. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. A www.vargacseppek.hu webáruház hírlevél szolgáltatója a Mailchimp hírlevél küldő rendszer (www.mailchimp.com), amely rendszer tárolja a hírlevél címzettjének címadatait és menedzseli a hírlevelezés folyamatát.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Varga Cseppek Kft.

Székhely: 7633 Pécs, Szigeti út 85.

Képviselő: Varga Dénes ügyvezető

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-068370,

Adószám: 12928714-2-02

e-mail: shop@vargacseppek.hu

Telefonszám: +36 70 39 21 989

ADATFELDOLGOZÓK:

IT szolgáltató:

A honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Szolgáltató neve: EZIT Kft.

Székhelye: 1Budapest, u, Victor Hugo u. 22, 1132.

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók a vállalkozástól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Express One Hungary Kft., 1239 Budapest, Európa utca 12.

Magyar Posta, Budapest X.ker.Üllői út 114-116.

Könyvelés

Ezen adatfeldolgozó a vállalkozástól megkapja a számlákat a könyvelési feladatokhoz, és ennek felhasználásával elvégzi a könyvelési feladatokat, bevallásokat.

Gordius-Nosster Bt

7635 Pécs, Kővirág utca 37.

Képviselő: Tóth Eszter ügyvezető

Tel: +36 20 999 2976

Elektronikus számlázás:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2000 Szentendre,

Táltos u. 22/b.

Az adatfeldolgozó a végbement tranzakciókról elektronikus számlát készít. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok (számlázási név, adószám, számlázási cím).

Sütik (Cookie-k) használata

Felhívjuk figyelmét, hogy mint szinte minden webáruház, a www.vargacseppek.hu is sütiket használ az optimális működés érdekében. Oldalunk használatával Ön hozzájárul a sütik használatához is.

A süti rövid szövegfájl, amely a felhasználó számítógépére, illetve mobil eszközére kerül a webhely látogatásakor. A sütik széles körben használt eszközök, amelyeknek célja a webhelyek működésének lehetővé tétele, illetve azok hatékonyságának növelése, valamint az, hogy információt közvetítsen a webhely tulajdonosai számára. A www.vargacseppek.hu oldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott webhelyelemző szolgáltatás, a Google Analytics segítségével elemzi a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics „sütiket”, vagyis az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz.

A sütik információkat hoznak létre arról, hogy Ön hogyan használja webhelyünket. Ezeket az információkat – a szokványos internetes naplóadatokat és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, nevet nem tartalmazó információkat a Google megkapja és anonimizálva tárolja, és nem használja fel személyes azonosításra.

A Google átadhatja a Google Analytics által gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel.

A Google Analytics működését letiltó böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével a Google Analytics sütik használata letiltható. A bővítmény jelzi a Google Analytics JavaScript (ga.js) alkalmazás számára, hogy a webhely használatára vonatkozó információkat ne továbbítsa a Google Analytics részére.

A legtöbb böngészőben lehetőség van:

az adott számítógépen vagy eszközön lévő sütik megtekintésére

egyesével való törlésére

a harmadik felektől származó sütik letiltására

megadott webhelytől származó sütik letiltására

minden süti számítógépen való tárolásának letiltására

a sütik automatikus törlésére a böngésző bezárásakor

Sütik törlése esetén az adott webhelyre vonatkozó felhasználói beállítások is elvesznek. Továbbá, ha a sütik teljes körű letiltása mellett dönt, sok webhely (többek között a www.vargacseppek.hu) nem fog megfelelően működni.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a honlap a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Info. tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó, azaz a vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog

A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatok zárolásához való jog

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

A tiltakozás joga

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek – Hová fordulhat panaszával?

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogai érvényesítése céljából, illetve azzal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel, lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeink bármelyikén (Varga Cseppek Kft. Székhely: 7633 Pécs, Szigeti út 85., tel: +36703921989, email: shop@vargacseppek.hu)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/bejelentkezes.html