Üzleti feltételek
Hajhullás ellen hatékonyan - Bőrgyógyászok ajánlásával

Általános üzleti feltételek

Vásárlási szerződés

Honlapunk használatakor Ön – mint felhasználó – elfogadja az alábbi általános üzleti feltételeket. Ajánlattevő a Vincentrade Kft. (Cg. 02-09-077451, adószám: 23367766-2-02, a továbbiakban, mint ajánlattevő). A Vincentrade Kft. felel az internetes oldal működtetéséért, rendszeres karbantartásáért, a korrekt internetes kereskedelemért.

Az ügyfél és az ajánlattevő között szerződés jön létre. Az ügyfél az ajánlattevő által üzemeltetett www.vargacseppek.hu webáruházban megrendeli a felkínált termékeket. Az ajánlattevő a megrendelés elküldése után, az ügyfél által kiválasztott fizetési móddal történt kifizetés ellenében, postai úton, vagy futárcéggel kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut. A felkínált termék szállításáról szóló szerződés az ajánlattevőnél tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy az ajánlattevő a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna, egyben az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. Az ajánlattevő az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról az ügyfél által megadott e-mail címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti. A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és a megrendelt áruk kifizetésének tényével jön létre.

Elállási feltételek

Az ügyfél az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül visszaküldheti (visszapostázási cím: Vincentrade Kft. Iparosház, 7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26.) a szerződés tárgyát képező árut az ajánlattevőnek, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: feltétel, hogy az áru ne legyen, sérült, használt vagy megkezdett állapotban, továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen. Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése egy a vételár visszatérítési igényt kifejező rövid kísérőlevéllel. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, az ajánlattevő a már kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

Ellenérték

Az ügyfél az ajánlattevő által közölt árat (ellenértéket) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában a weboldalon szereplő árak az irányadóak. Fizetni bankkártyával, postai utánvéttel, banki átutalással vagy – amennyiben ez szerepel a felajánlott fizetési módok között – PayPal rendszeren keresztül lehet. Visszaküldés esetén az ajánlattevő kizárólag a termék árát téríti vissza. A hibás szállítás ez alól természetesen kivételt képez. A megrendelés időpontjában az internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

A kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó, szállítási díj, csomagküldés, vagy utánvétel névvel illetett díj tartalmazza a csomagolás, a postázás költségeit, az egyéb adminisztrációs költségeket, valamint a forgalmi adót. Ennek pontos összegéről az ügyfél a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

Elektronikus számlázás

E-számla: az ügyfél beleegyezik, hogy az ajánlattevő az ügyfél részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó részével összhangban E-számlát állítson ki, amelyet Email mellékletként, hitelesített Portable Document Format (PDF) file formátumban juttat el részére. Az E-számla kizárólag elektronikusan megjelenített formában érvényes, kiállítását követően papír alapú számla kérésére, arra történő cserére nincs lehetőség.

Általános feltételek

Az ajánlattevő garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Kft. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát csökkentik, vagy kizárják. hiányos szállítás esetén, az ügyfél jelzése alapján az ajánlattevő haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben az ajánlattevő jogában áll a hiányos árut kicserélni, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Abban a nem várt esetben, ha ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljeskörűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni.

Az ajánlattevő és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyfél minőségi kifogásai esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szállítás és a fizetés teljesítési helye az ajánlattevő székhelye: 7629. Pécs, Aknász u. 1/3. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve, a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.

A változtatás joga

Az üzleti feltételeket a www.vargacseppek.hu weboldal üzemeltetője előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megváltoztathatja. Természetesen a folyamatban lévő ügyleteket az esetleges változások nem érintik. Az itt leírtak nem ismerete nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

Védjegyekhez fűződő jogok

A www.vargacseppek.hu a Vincentrade Kft. javára bejegyzett domainnév. E jogvédett név illetve kifejezés bármilyen harmadik személy által történő használata a tulajdonos jogait sérti. A tulajdonos a jogait bármilyen módon sértő tevékenységből származó problémája elhárításáért- és a kárenyhítésért kész minden szükséges lépést megtenni.

Szerzői jogvédelem

A www.vargacseppek.hu oldalon megjelent információkat és tartalmakat a Vincentrade Kft. birtokolja. Tilos a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az internetes oldalainkról származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése.

A weboldalakon feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, kizárólag a tulajdonos ill. az üzemeltető kifejezett, erre vonatkozó engedélyével lehetséges.

A www.vargacseppek.hu oldalain megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A Vincentrade Kft. hozzájárul weboldalainak böngészéséhez, kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból történő – átvételéhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Vincentrade Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A fentiektől eltérni csak a Vincentrade Kft-vel kötött előzetes írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződött fél jogosult. Amennyiben ezen feltétételeket megsértik, a www.vargacseppek.hu üzemeltetője a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Olvasói beleegyezés

Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. Regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között nem teszünk különbséget.

Regisztráció

A www.vargacseppek.hu oldalán megtalálható szolgáltatások egy része csak regisztrált látogatók számára érhető el. A regisztráció díjmentes.

A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban szereplő bármilyen szabály megszegése esetén a www.vargacseppek.hu tulajdonosa a regisztrált olvasó hozzáférési jogát korlátozhatja, illetve megszüntetheti.

A felelősség kizárása

A www.vargacseppek.hu webáruház tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Vincentrade Kft. nem felel a honlapon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A felsorolt ismertetők, cikkek, válaszok olvasásakor mindig tartsa szem előtt, hogy ezek kizárólag informális célokat szolgálnak, és nem tekinthetőek hivatalos tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Oldalaink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sértik, a linket haladéktalanul eltávolítja www.vargacseppek.hu oldalról. A Vincentrade Kft. az általa használt linkek illetve az azokon keresztül lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldalakon megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért az üzemeltető sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatból, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, és az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Köszönettel vesszük, ha olvasóink észrevételeikkel vagy javaslataikkal hozzájárulnak oldalunk minőségének, információs tartalmának emeléséhez, tartalmi, szakmai, vagy tudományos helyességével kapcsolatban.

Kérjük, abban az esetben, ha bármilyen észrevétele van, küldje el az office@vincentrade.eu e-mail címre.

 

Cégadatok

Vincentrade Kft.

Székhely: 7629. Pécs, Aknász u. 1/3.

Képviselő: Gölöncsér József ügyvezető

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-077451,

Adószám: 23367766-2-02

e-mail: webaruhaz@vargacseppek.hu

×
×
×
×